Pranab Mukherjee

Pratibha Devi Singh Patil

Shivraj Patil

Gurmukh Singh Musafir

Portraits for The President House & The Parliament House